bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler
wersja kontrastowa
Strona główna / Tyflomapy / Czasopisma / Przegląd Tyflologiczny / Przegląd Tyflologiczny nr 1-2 / 2010 / 7. Bibliografia tyflokartograficzna i tyflologiczna


7. Bibliografia tyflokartograficzna i tyflologiczna

 

7. BIBLIOGRAFIA TYFLOKARTOGRAFICZNA I TYFLOGRAFICZNA

Autor: Beata Hermanowicz – tyflopedagog, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach

 

Poniższa bibliografia zawiera opracowania na temat map dla niewidomych. Są to publikacje w języku polskim, wydane po 1945 roku. Włączono także niepublikowane opracowania dostępne w formie maszynopisu w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach. Zawiera także bibliografię na temat nauczania uczniów niewidomych przedmiotów z wykorzystaniem opracowań tyflokartograficznych a także spis map wyprodukowanych po roku 1945.

Istniejące w różnych miejscach opracowania i zbiory map nie pozwolić na przygotowanie jednolitej i wyczerpująco opisanej bibliografii.

7.1. O mapach

 • Badetko I., 1987, Mapa okolic Lasek dla niewidomych. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Jacka Pasławskiego w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (maszynopis w Laskach)
 • Biłowicka-Maćkowiak D., 1983, Międzynarodowe sympozjum poświęcone mapom i grafice dla niewidomych, Waszyngton 1 “Przegląd Tyflologiczny" T. 11, nr 2, s. 7275 
 • Pozwolić niewidomym zobaczyć europejskie miasta, Bruksela:, 1983, “Przegląd Tyflologiczny” T. 15, nr 2, s. 77 
 • Dixon J. M., 1984, Metody szkolenia niewidomych w posługiwaniu się mapami wypukłmi – maszynopis referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji na temat rysunku wypukłego w Berlinie, 25–27 kwietnia 1984, (tłumaczenia Anna Golewska), Warszawa (maszynopis w Laskach) 
 • Doroszczuk K., 2004, Mapy i plany wypukłe w rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jadwigi KuczyńskiejKwapisz na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa (maszynopis w Laskach) 
 • Dotykowy Atlas Australii, Laski b.r. 
 • Drogosz S., 1983, Czytanie dotykowe i wzrokowe map przez uczniów z resztkami widzenia “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2. s. 3946 
 • Frączek I.,1983, Seminarium na temat map dla niewidomych niedowidzących “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 15, nr 4, s. 188190 
 • Górski H. 1983, Stan i perspektywy polskiej kartografii tyflologicznej “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2, s. 1922 
 • Górski H., 1984, Sympozjum w Brukseli poświęcone planom miast dla niewidomych i niedowidzących “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 16, nr 3, s. 152 
 • Jakubowska H., 1974, Rola wypukłych map w orientacji przestrzennej niewidomych “Przegląd Tyflologiczny” T. 1, nr 1, s. 6186 
 • James G. A. Armstrong J. D., 1991, Podręcznik map dla samodzielnie poruszających się niewidomych. (tłumaczenie w maszynopisie), Laski 
 • James G. A., 1975, Zestaw elementów do wykonywania planów wypukłych. Nottingham (tłumaczenie w maszynopisie, Laski) 
 • Jaworska B., 1991, Generalizacja map dla niewidomych. (referat wygłoszony podczas Szkoć Kartograficznej), Polanica Zdrój 
 • Kirejczyk I., 1983, Odbiór środków kartograficznych przez dzieci niedowidzące “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2, s. 3239 
 • Konieczny T., 1963, Kartograficzne środki dydaktycznew szkole średniej masowej i specjalnej dla niewidomych “Przegląd Tyflologiczny” T.11, nr 2, s. 4753 
 • Kozłowska M. s., 1975, Mapy dla niewidomych “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 7, nr 4, s. 145153 
 • KrauzeTomczyk I. i Łopatto J., 1997, Polskie mapy tyflologiczne “Przegląd Tyflologiczny” T. 25, nr 1–2, s. 94107 
 • Krewniak K., 1983, Projekt planu Krakowa dla niewidomych “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2 s. 6163 
 • Laufenberg W.,1982, Plany miast dla niewidomych i w dużym stopniu niedowidzących, (tłumaczenie w maszynopisie, Laski) 
 • Lipska E., 2001, Mapa Warszawy dla niewidomych. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Jacka Pasławskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa (maszynopis w Laskach) 
 • Łopatto J.,1994, Nowe mapy PPWK im. E. Romera dla niewidomych i słabo widzących. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 26, nr 1, s. 28 
 • Łopatto J.,1986, Pierwsze mapy PPWK dla niewidomych i słabo widzących “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 18, nr 3, s. 114119 
 • Łopattto J., 1985, Tyflomapy opracowane w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych w: “Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii”. XIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Warszawa, 2728 września 1985 “Materiać Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 11, s. 8588 
 • Łukasiak E.,1998, Mapy dla niewidomych i słabo widzących. “Biuletyn Informacyjny” T. 24, nr 5, s. 79 
 • Mapy dla niewidomych i niedowidzących opracowane przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera. Dane z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Departament Fotografii i Fotogrametrii, Warszawa 1998 
 • Mapy, plany, globusy Marburg:, 1983, “Przegląd Tyflologiczny”, T. 15, , nr 2, s. 76 
 • Mendruń J., 1983, Mapy i plany w życiu dorosłch niewidomych. “Przegląd Tyflologiczny” T. 15, nr 2, s. 1518 
 • Omelan W., 1986, Polskie mapy dla niewidomych., “Pochodnia”, nr 8, s. 1011 
 • Orlof P., 1991, Problematyka sporządzania map dla niewidomych. Praca magisterska napisana w Zakładzie Kartografii Instytutu Geograficznego pod kierunkiem prof. Dr hab. Władysława Pawlaka na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa (maszynopis w Laskach) 
 • Pierwsze Europejskie Sympozjum na temat dotykowych planów miast dla niewidomych. Raport Główny. Bruksela, 29 września – 1 października 1983 (tłumaczenie., maszynopis, Laski) 45 s. 
 • Ratajczak T., 1983, Kształtowanie orientacji przestrzennej przy pomocy planów i map. “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2, s. 2631 
 • Spilski W., Więdław K.,1983, Koncepcja mapy Warszawy dla niewidomych. “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2, s. 6467 
 • Standaryzowane symbole dotykowe planów miast dla niewidomych. Raport Główny. Annex C, Bruksela, 29 września – 1 października 1983, (tłumaczenie, maszynopis, Laski) 
 • Szyszko A., 1973, Szkic i plan jako pomoc niewidomego w orientacji przestrzennej. “Szkoła Specjalna” T. 34, nr 1, s. 2138 
 • Talukder A. Jakubowski M.2003, Technologia tworzenia map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzących w: “Nowoczesna techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących”. Europejska Konferencja Owińska 2526 kwietnia 
 • Technologia wykonania map dla niewidomych i słabowidzących. Słowacka Kartografia, Bratysława 1980, (tłumaczenie, maszynopis, Laski), 45 s. 
 • Więckowska E., 1986, Mapa czytana dotykiem jako źródło informacji dla niewidomego. Materiały z konferencji nt. Mapy dla niewidomych. 24 maja 1986 r., Warszawa (maszynopis, Laski), 6 s. 
 • Więckowski M., 1983, Tyflomapy na Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie “Przegląd Tyflologiczny” T. 11, nr 2, s. 5461 
 • Zestaw do produkcji wypukłych map i planów dotykowych. Gilligan Tactiled Inc., Massachusetts (brak roku wydania), (tłumaczenie, maszynopis, Laski), 16 s. 

 

7.2. Wybrane pozycje z tyflografiki

 • Bendych Ewa, Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka, “Szkoła Specjalna”, cz. I 1994, nr 5; cz. II 1995, nr 1; cz. III 1995, nr 3. 
 • Chojecka Anna, Magner Marian, Szwedowska Elżbieta, Więckowska s. Elżbieta, Nauczanie dzieci niewidomych rysunku, przewodnik dla nauczyciela, w przygotowaniu. 
 • Dziura Beata s. Paulina, Makieta jako pomoc w rozumieniu przestrzenności świata, Laski 1985 praca dyplomowa, maszynopis, Biblioteka Tyflologiczna w Laskach; Beata Dziura s. Paulina, Beata Hermanowicz, Rola makiety w rozumieniu przestrzenności świata przez dziecko niewidome, [w:] “Laski”, 2005 nr 5,6, s. 91–95. 
 • Fromm Wolfgang, “Zasady i metody percepcji rysunków wypukłych” (tłumaczenie artykułu: Grundsätze und Methoden für die wahrnehmung reliefartiger Darstellungen, “Umschau des europäischen Blindenwesens” 1983, nr 4), maszynopis w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach. 
 • Głowala Aleksandra, “Elementarz do nauki czytania rysunku dla dzieci niewidomych i niedowidzących”, aneks do pracy dyplomowej pt. “Analiza podręczników dla dzieci niewidomych oraz badania percepcji dotykowej elementów druku puchnącego zastosowanych w projekcie nowego elementarza” pod kier. prof. Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź 2006, zob. też w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach. Biblioteka tyflologiczna, Laski 
 • “Konferencja «Matura 2005». Sprawozdanie”, 28 maja 2004, Laski, oprac. Agata Kunicka-Goldfinger, Elżbieta s. Więckowska, maszynopis w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach. 
 • Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, red. Stanisław Jakubowski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001. 
 • Talukder Alina, Więckowska s. Elżbieta, Plany do nauki orientacji przestrzennej. 
 • 1: Nakrycie stołu dla jednej osoby, Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej, Owińska 2008, rysunki dla dziecka w termografice, tekst czarnodrukowy dla pedagoga. 
 • 2: Nakrycie stołu, Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej, Owińska 2005; rysunki dla dziecka na papierze kapsułkowym, tekst czarnodrukowy dla pedagoga. 
 • Więckowska s. Elżbieta, Szwedowska Elżbieta, Rysunek jako metoda kształcenia wyobraźni i orientacji przestrzennej dziecka niewidomego, referat wygłoszony na konferencji “20 lat orientacji przestrzennej w Polsce metodą Stanleya Suterko”, 8–9 października 1999, Laski, w: Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, red. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2001. 
 • Więckowska s. Elżbieta, Projekt zasad redagowania rysunku i ilustracji dla niewidomego, “Laski” 2003, nr 4–5, oraz w: Nowoczesne techniki kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących. Europejska Konferencja, Owińska, 25–26.04.2003 r., red. Anna Kaczmarek, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003. 
 • Więckowska s. Elżbieta FSK Orientacja przestrzenna na stoliku ucznia [w:]. Laski 3,4 2005. s. 76–86. 

 

7.3. O nauczaniu map

 • Brzostek I., 1986 Ćwiczenia na globusach i mapach w klasie V szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych. “Szkoła Specjalna” nr 5, s. 349–357 
 • Brzostek J., 2002, Geografia przez dotyk “Poznaj świat” nr 4, s. 22–34 
 • Brzostek J., 2001, Wybrane zagadnienia dydaktyczne w nauczaniu geografii dzieci niewidomych w: “Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi”, Warszawa, MEN, s. 178–188 
 • Chojecka A., 2007, Lekcje geografii z uczniem niewidomym. “Geografia w Szkole” nr 2, s. 43–49 
 • Chojecka A., 2005, Rysunek dotykowy w nauczaniu przyrody “Laski” nr 5–6, s. 96–109 
 • Iwańska E. Jak uczę geografii Laski 1968 
 • s. Kozłowska M., 1974, Od śladu do planu i mapy. “Szkoła Specjalna” nr 1, s. 42–47 
 • s. Kozłowska M.1976, Podstawowe pojęcia w nauczaniu geografii w szkole dla niewidomych. “Szkoła Specjalna” nr 3, s. 54–57 
 • s. Kozłowska M., 1975, Podstawowe pojęcia w nauczaniu geografii w szkole dla niewidomych. “Szkoła Specjalna” nr 2, s. 37–41 
 • s. Kozłowska M.,1979, Podstawowe pojęcia w nauczaniu geografii w szkole dla niewidomych. – Dotykowa mapa Polski “Szkoła Specjalna” nr 1 s. 30–34 
 • s. Kozłowska M., 1979, Podstawowe pojęcia geografii świata w szkole dla niewidomych.– Kształt Ziemi “Szkoła Specjalna” nr 4, s. 284–287 
 • s. Kozłowska M.,1980, Podstawowe pojęcia geografii świata w szkole dla niewidomych.– siatka geograficzna “Szkoła Specjalna” nr 2, s. 164–168 
 • Sokołowska B., 1982, Metoda oglądowa w nauczaniu geografii dzieci niedowidzących i widzących normalnie. “Oświata i wychowanie”, nr 18, wersja B, s. 56–59 
 • Temerson H. 1984, Zagadnienia metodyczne w nauczaniu geografii w szkole dla niewidomych Warszawa, PZWS 

 

7.4. Wykaz map

W zestawieniu umieszczono spis map dla niewidomych wyprodukowanych w Polsce po 1945 r. lub przygotowanych do opublikowania. Mapy spisano w grupach określonych przez technikę wykonania, decydującą o tym, czy jest to mapa do odczytu dotykowego, czy także dla słabowidzących

 

Zbiory Muzeum Tyflologicznego w Laskach

 • Atlas historyczny Polski. Spółka Produkcyjna, Kraków b. r. Zbiór 7 map tłoczonych w grubym, półprzezroczystym plastiku, tytuł literami wypukłymi, objaśnienia na mapie brajlem w jęz. Polskim 
 • Azja, 3 mapy wykonane ręcznie w Laskach, Brak daty, objaśnień, skali, tytuł w brajlu. Mapy są wykonane metodą nakłuwania na kartonie. 3 mapy Azji: religie, zlewiska wodne, gęstość zaludnienia jako pomoce dydaktyczne. 
 • Indie, Mapa termoplastyczna z objaśnieniami w brajlu, B.r. Laski 
 • Mapa Polski, Kontury nakładane plastikowe na ceracie, objaśnienia brajlem 
 • Polska, Mapa termoplastyczna objaśnieniami w brajlu (b.r.) Laski 
 • Województwo Wielkopolskie – powiaty, Zespół 3 map dla niewidomych i słabowidzących, M. Jakubowski i A. Talukder, Owińska Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych, Wykonanie na papierze puchnącym 
 • Laski, Projekt i wykonanie map terenu Zakładu dla Niewidomych w Laskach (część południowa), M. Zduńska, M. Skiba (19861987), Laski (Skala według podkładu geodezyjnego wsi) 1:500. Jest to teczka z pełną dokumentacją, projekt graficzny mapy dotykowej, 6 egz. tyflomap dotykowych, wypukłych w różnych fazach próbnych oznakowań

 

Zbiory pracowni brajlonów w Laskach

Zbiór map dostępnych w pracowni brajlonów w Laskach jest dość bogaty. Obejmuje on mapy historyczne i geograficzne. Niestety nie ma żadnych informacji na temat roku tworzenia tych map, ani na temat skali w jakiej zostać wykonane. Trzeba również zaznaczyć, że mapy te są adaptacją map dostępnych dla osób widzących. Zostać one wykonane metodą brajlonu, która polega na tym, że na podstawie przygotowanych ręcznie matryc tłoczy się je metodą termoplastyczną na aparacie Termoform Duplicator. Są to mapy jednobarwne nieczytelne dla osób słabowidzących. Są one w formacie 30 x 30

Mapy historyczne

 • Grecja Starożytna 
 • Rzym przed drugą wojną światową 
 • Państwo Aleksandra Wielkiego IV w. przed narodzeniem Chrystusa 
 • Świat hellenistyczny w początku II w. 
 • Świat hellenistyczny 
 • Podboje Arabów 
 • Środkowy i Daleki Wschód w okresie podbojów mongolskich 
 • Italia i jej ludy w IV w. p.n.e. 
 • Kolonizacja grecka i fenicka 
 • Cesarstwo Rzymskie w końcu IV w. 
 • Europa w 1090 r. 
 • Europa za Karola Wielkiego 
 • Europa około połowy XIII w. 
 • Europa w końcu XII w. 
 • Europa po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. 
 • Europa w latach 1815–1871 
 • Europa w drugiej połowie XVII w. 
 • Europa w 1871 r. 
 • Europa w 1914 r. 
 • Europa w I wojnie światowej – bloki polityczne 
 • Europa w czasie pierwszej wojny światowej w 1914 r. 
 • Europa po I wojnie światowej 
 • Europa przed wrześniem 1939 r. 
 • Europa w 1992 r. 
 • Palestyna z epoki królów 
 • Palestyna za Chrystusa 
 • I i III podróż św. Pawła 
 • Półwysep Arabski 
 • Słowiańszczyzna w X w. 
 • Polska za Mieszka I pod koniec rządów i ziemie przezeń odzyskane 990 r. 
 • Polska w czasach Kazimierza Wielkiego 1288 r. 
 • Polska i Litwa w XV w. 
 • Rzeczpospolita Polska w latach 1569–1648 
 • Polska od XV w. do połowy XVII w. 
 • Rzeczpospolita przed pierwszym rozbiorem – podziać administracyjny 
 • Republika Polska przed wrześniem 1939 r.

  

Mapy fizyczno-geograficzne i gospodarcze

 • Mapa fizyczna Polski 
 • Naturalne krainy Polski 
 • Pasowość budowy Polski 
 • Bogactwa naturalne Polski 
 • Przemysł chemiczny, hutniczo-metalowy, maszynowo-metalurgiczny Polski 
 • Przemysł włókienniczy w Polsce 
 • Przemysł drzewny, włókienniczy i spożywczy w Polsce 
 • System rzeczny Wisły 
 • System wodny Odry 
 • Litwa – mapa fizyczna 
 • Litwa – mapa administracyjna 
 • Litwa – mapa komunikacyjna, samochodowa 
 • Kraje Bałtyckie – Litwa, Łotwa, Estonia oraz okręg Królewca 
 • Zlodowacenia Europy 
 • Rzeki Europy 
 • Europa – mapa polityczna 
 • Związek Radziecki 
 • Republiki Związku Radzieckiego 
 • Związek Radziecki – okręgi przemysłowe 
 • Bogactwa naturalne ZSRR 
 • ZSRR – długość trwania pokrywy śnieżnej 
 • Mapa polityczna Indii i krajów sąsiadujących skala 1:20 000 000 
 • Krainy geograficzne Chin 
 • Chiny – bogactwa naturalne 
 • Mapa fizyczna Afryki 
 • Strefy klimatyczna Afryki 
 • Roślinność Afryki 
 • Mapa polityczna Afryki w 1980 r. skala 1:40 000 000 
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
 • Mapa polityczna Ameryki Środkowej i Południowej 
 • Naturalne krainy Ameryki Południowej 
 • Bogactwa naturalne Ameryki Południowej 
 • Zlewiska Ameryki Południowej 
 • Ameryka Południowa – mapa opadów w milimetrach 
 • Mapa polityczna Australii 
 • Australia – klimat i opady 
 • Australia – hodowla owiec i bydła 
 • Antarktyda 
 • Gwiazdozbiory Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy 

 

Mapy opracowane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

Próbne odbitki tłoczono w PPWK z matryc formowanych ręcznie, a ostatnie w Wojskowym Wydawnictwie Kartograficznym z matrycy rzeźbionej przez obrabiarkę sterowaną komputerem. Są one wykonane metodą brajlonu barwionego w formacie 60 x 60 cm. Tylko 15 z tych map zostało wydane w większym nakładzie. Pozostałe to jedynie wydruki próbne.

 

Mapy Polski

 1. Polska – mapa fizyczna 1: 1 500 000, 1996, Red. J. Łopatto, Warszawa (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie)
 2. Polska – mapa administracyjna 1:1 500 000, 1988, oprac. PPWK i PZN, Warszawa (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie) 
 3. Polska – mapa komunikacyjna – koleje1:1 500 000 
 4. Polska – mapa komunikacyjna – drogi 1:1 500 000, 1989, Warszawa 
 5. Polska – mapa gospodarcza, wydobycie surowców 1:1 500 000  


Mapy historyczne Polski

 • Ziemie polskie za pierwszych Piastów 1:3 000 000 
 • Ziemie polskie w XVII w. (1684 r. – Władysław IV Waza) 1:3 000 000 
 • Ziemie polskie w okresie rozbiorów 1:3 000 000, 1994 , red. J. Łopatto, Warszawa 
 • Ziemie polskie po I wojnie światowej 1:3 000 000, 1994, red. J. Łopatto, Warszawa 

 

Mapy fizyczno-geograficzne

 • Europa 1:12 000 000, 1995, red. . Łopatto, Warszawa 
 • Europa Środkowo-Wszchodnia1:6 000 000, 1997, Warszawa 
 • Afryka 1:18 000 000, 1992, red. J. Łopatto, Warszawa 
 • Azja 1:38 000 000, 1997, Warszawa 
 • Bliski Wschód 1:4 000 000, 1997, Warszawa 
 • Daleki Wschód 1:16 000 000, 1997, oprac. PPWK i PZN, Warszawa 
 • Ameryka Północna 1:18 000 000, 1996, red. J. Łopatto, Warszawa 
 • Ameryka Południowa 1:18 000 000, 1996, oprac. Red. J. Łopatto, Warszawa 
 • Ameryka Środkowa 1:7 500 000, 1997, Warszawa 
 • Australia 1:16 000 00, 1997 Warszawa 

 

Mapy polityczne

 • Europa 1:12 000 000, 1997, oprac. PPWK i PZN, Warszawa (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie) 
 • Europa Środkowo-Wschodnia 1:6 000 000, 1996, Warszawa 
 • Afryka 1:18 000 000, 1997, oprac. PPWK i PZN, Warszawa (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie) 
 • Azja 1:38 000 000, 1993, red. J. Łopatto (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie) 
 • Bliski Wschód 1:4 000 000, 1992 Warszawa 
 • Daleki Wschód 1:16 000 000, 1993, Warszawa 
 • Ameryka Północna 1:18 000 000, 1997, oprac. PPWK i PZN, Warszawa (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie) 
 • Ameryka Południowa 1:18 000 000, 1997, oprac. PPWK i PZN, Warszawa 
 • Ameryka Środkowa 1:7 500 000, 1997, oprac. PPWK i PZN, Warszawa (mapa ta zostać wydana w większym nakładzie) 
 • Australia 1:16 000 00, 1993, Warszawa 

 

 

Mapy gospodarcze

 • Europa 1:12 000 000 
 • Europa Środkowo-Wschodnia 1:6 000 000 
 • Afryka 1:18 000 000 
 • Azja 1:38 000 000 
 • Bliski Wschód 1:4 000 000 
 • Daleki Wschód 1:16 000 000 
 • Ameryka Północna 1:18 000 000
 • Ameryka Południowa 1:18 000 000
 • Ameryka Środkowa 1:7 500 000 
 • Australia 1:16 000 000 

 

Mapy historyczne

 • Starożytny Wschód 1:6 000 000 
 • Starożytna Grecja 1:1 500 000 
 • Imperium Rzymskie 1:11 000 000 

 

Mapy wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Atlasy te zostać wykonane na papierze puchnącym. Metoda ta polega na tym, że projekt przygotowany w komputerze drukuje się na drukarce laserowej na papierze puchnącym, a następnie wygrzewa w wygrzewarce.

 • Atlas Polski, 2004, Warszawa 
 • Atlas Warszawy, 2005, Warszawa 
 • Atlas Geograficzny Europy, 2006, Warszawa

Mapy wyprodukowane w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach

Mapa Polski, Mapa wykonana w lakierze. Metoda ta polega na tym, że projekt graficzny przygotowuje się w komputerze, a następnie na to się leje lakier przez sito.